คำชี้แจง : การเข้าสู่ระบบให้ใช้ Username และ Password
ตัวเดียวกับเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่มี Username และ Password
เข้าสู่ระบบให้ติดต่อได้ที่ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel. 043-602-052    E-mail : ict at ksu.ac.th

------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2014 Kalasin University.
Development By : Phalakorn Pukhamung [Computer Technical Officer].