ระบบเลือกตั้งผู้นำและสมาชิกองค์กรกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง : ใช้รหัสนักศึกษา(มีขีด)และรหัสบัตรประชาชนในการเข้าใช้งานระบบ
นักศึกษาต่างประเทศ : ใช้รหัสหนังสือเดินทาง ตัวพิมพ์เล็ก ไม่ต้องมีขีด