ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล


ตัวอย่าง : การพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ