หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว)