เอกสารวิชาการ


เอกสารวิชาการ
วช.01 แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วช.02 แบบการพิจารณาหลักสูตร
วช.04 แบบสรุปผลการตรวจสอบร่างหลักสูตร/สมอ.08
วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
วช.06 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วช.07 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
วช.08 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร (กรณีหลักสูตรต่ากว่าปริญญา)
วช.09 แบบสรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ใช้เสนอสภามหาวิทยาลัย)
วช.10 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
วช.11 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
วช.12 แบบการเสนอขอปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แบบรายงาน มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
แบบรายงาน มคอ.06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
แบบ มคอ.3
แบบ มคอ.4
แบบ มคอ.5
แบบ มคอ.6
แบบ มคอ.7
สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไข