ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


ระเบียบ
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบกำหนดรหัสวิชา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545